เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางหทัยกาญจน์ วันแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061 - 2698593
นายชัชนันท์ เมตตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086 - 5792330
นางสายสมร บุดดีภักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 089 - 4269491
สิบเอกจักรพงศ์ สุตัญตั้งใจ
นักป้องกันและบรรเทาฯชำนาญการ
โทร : 081 - 1474175
นางลภัสรดา นามบุตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 089 - 2847799
นายทนงศักดิ์ ใจภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 061 - 9482110
น.ส.ลัดดา วงศ์ราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089 - 5846690
นายจักรวาล ครองบุญ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 081 - 9661749
นางปัณภรณ์ สบายจิตร
ผช.นักวิชาการเกษตร
โทร : 087 - 3757788
นางพัชรินทร์ สมคะเน
ผช.นักวิชาสาธารณสุข
โทร : 061 - 9195615
น.ส.ลัดดา บุญทอน
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
โทร : 083 - 7247812
น.ส.อำนวย เจริญทัศน์
ผช.นักทรัพยากรฯ
โทร : 094 - 5754887
นายวรัญญู ศรีสมบูรณ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 082 - 3765982
นายทวีกาญน์ แก้วคำชาติ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099 - 2244105
นายศราวุธ สัมมาปราบ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 099 - 4161408
นายชวลิต คำมาโฮม
ผช.จพง.ป้องกันฯ
โทร : 087 - 4168513
นายเฉลียว ดวงแก้ว
นักการภารโรง
โทร : 080 - 1711785
นายธงชัย ชำนาญ
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 081 - 9112274
นายสาธร กมุทรัตน์
คนงานทั่วไป
โทร : 081 - 9112274
นายวิษณุ จันดาบุตร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 097 - 1913380
นางนวนอนันต์ ศรีจำปา
คนงานทั่วไป
โทร : 085 - 3156262


× เทศบาลตำบลสำโรง