เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง
โทร : 092-3748777
นายระพิน แก้วคำชาติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 098-2399404
นางถาวร เจริญทัศน์
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 061-9519386
นางคำพอง จันทร์โสภา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 090-6032108
นายฉลาด ดวงแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 061-7628473
account_box สมาชิกสภา
นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 084-3543054
นายสมปอง ธาราศรี
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 094-4083337
นายคำมี จันทะบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 094-9091059
นายทองมาก ธาถาวร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-0136491
นายประเสริฐ เจริญทัศน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 099-0737528
นายมนูญ วงษ์ชาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 086-8756632
นายทศพล ธุสาวัน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 099-4590676
นายสายยัน นันทบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 061-1691631
นายสุรพล อรรคธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 099-3823695
นายบัวลี อารีกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-7306438
นายพรเทพ ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 087-8756903
นางสุมารินทร์ โสมา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-8799451
นางสายสมร บุดดีภักดิ์
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 089-4269491
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาคม ธนูทอง
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-5812845
นายกฤษฏา ฉันทานุมัติ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 045-251531
นางหทัยกาญจน์ วันแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061 - 2698593
นางอรพิน ดอกดวง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-8265949
นายอนุชา ศรีพลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 096-9173530
นายนันทวัตน์ สิมาวัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-7306520
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางหทัยกาญจน์ วันแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061 - 2698593
นายชัชนันท์ เมตตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086 - 5792330
นางสายสมร บุดดีภักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 089 - 4269491
สิบเอกจักรพงศ์ สุตัญตั้งใจ
นักป้องกันและบรรเทาฯชำนาญการ
โทร : 081 - 1474175
นางลภัสรดา นามบุตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 089 - 2847799
นายทนงศักดิ์ ใจภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 061 - 9482110
น.ส.ลัดดา วงศ์ราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089 - 5846690
นายจักรวาล ครองบุญ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 081 - 9661749
นางสาวพัชรินทร์ ปราบจันดี
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 061 - 9195615
นางปัณภรณ์ สบายจิตร
ผช.นักวิชาการเกษตร
โทร : 087 - 3757788
น.ส.ลัดดา บุญทอน
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
โทร : 083 - 7247812
น.ส.อำนวย เจริญทัศน์
ผช.นักทรัพยากรฯ
โทร : 094 - 5754887
นายวรัญญู ศรีสมบูรณ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 082 - 3765982
นายทวีกาญน์ แก้วคำชาติ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099 - 2244105
นายศราวุธ สัมมาปราบ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 099 - 4161408
นายชวลิต คำมาโฮม
ผช.จพง.ป้องกันฯ
โทร : 087 - 4168513
นายเฉลียว ดวงแก้ว
นักการภารโรง
โทร : 080 - 1711785
นายธงชัย ชำนาญ
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 081 - 9112274
นายสาธร กมุทรัตน์
คนงานทั่วไป
โทร : 081 - 9112274
นายวิษณุ จันดาบุตร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 097 - 1913380
นางนวนอนันต์ ศรีจำปา
คนงานทั่วไป
โทร : 085 - 3156262
account_box กองคลัง
นางอรพิน ดอกดวง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084 - 8265949
น.ส.รัชนี ทองวันดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 085 - 0588261
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายชาคริสต์ ศรเขียว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 098-1023457
นางอุบลรัตน์ ใจภักดี
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 063 - 7655624
นางอัจฉรา คุลธิ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 089 - 7226963
นางสยุมพร เคนมี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095 - 6094019
น.ส.ศริญญา ทาคำห่อ
คนงานทั่วไป
โทร : 093 - 3807357
account_box กองช่าง
นายอนุชา ศรีพลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 096 - 9173530
นางสาวจันทร์จิรา ปรีวิลัย
วิศวกรโยธา
โทร : 094 - 5856784
น.ส.นิชาดา จันทร์เพ็ญ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086 - 4133679
นางกนกวรรณ มีปัญญา
คนงานทั่วไป (ผู้มีทักษะด้านระบบประปา)
โทร : 089 - 7162608
นายจันดี ดวงชนิตย์
ผช.จพง.ประปา
โทร : 061 - 9654957
นายกฤษฎา ปัญญานุภาพ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 099 - 0708886
นายศักรินทร์ ภูขมัง
ผช.นายช่างสำรวจ
โทร : 064 - 0937279
account_box กองการศึกษา
นายนันทวัตน์ สิมาวัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081 - 7306520
น.ส.รักษิณา นีละเสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 085 - 8600747
นางกัญชุชญา แก้วคำชาติ
ครู.คศ.๒
โทร : 089 - 6273398
นางนภาลัย บุญศรี
ครู.คศ.๒
โทร : 081 - 8788564
นางรวงทอง โถตบุตร
ครู. คศ.๒
โทร : 096 - 3763540
นางสายใจ จันทร์เพ็ญ
ครู.คศ.๒
โทร : 089 - 2827551
นางลัดดาทิพย์ สุทธิกุล
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 095 - 6104404
นายเสกสรรค์ นาคำมูล
ผช.นักวิชาการศึกษา
โทร : 099-0210999
นางศิรดา ปัญญานุภาพ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061 - 0318482
นายโยธิน ภูขมัง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087 - 4563926
น.ส.รัชนีวรรณ สิมมา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065 - 1235401
น.ส.วรรณา สิมาวัน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
โทร : 091 - 8277642
น.ส.จิรนุช กัลยาทอง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
โทร : 091 - 4672120
น.ส.นพินกานย์ จันทร์โสภา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093 - 0805619


× เทศบาลตำบลสำโรง