messager
 
เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลสำโรง