ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง