ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง