ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง