ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด ๑.๕ แรงม้า (HP) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง